Koncernová pětiletka
   Koncernová pětiletka
Denn si kupujete moje noviny, d v te se na moji televizi, poslouch te moje r dia, ve er si sednete k asopis m, kter vyd v m, nebo si otev ete knihu z m ho nakladatelstv Kdy zavol m premi rovi na mobil, p eru zased n vl dy, a dokonce i zuba ka na m m as je t tento t den Vedu medi ln koncern zam stn vaj c tolik lid , e by dali dohromady men m stys Kdybych v m ekl, kolik d l m j plat, z vid li byste mi A v te co J ud l m n co lep ho eknu v m, jak iju Abyste mi z vid t p estali Takhle za n kniha Koncernov p tiletka P b h vypr v n editelem medi ln ho koncernu, jednoho z kotr n k medi ln ho kapitalismu vypad nejd ve jako humorn vod do zen velk korporace Politick jedn n , z kulisn intriky, p epracovanost, mnohahodinov ob dky s p teli, kde se semele v echno N co na zp sob erven knihovny pro p ny a n sledn , kdy se do p b hu p id v i lovestory i pro d my A to u jde do tuh ho Read Koncernová pětiletka – heartforum.co.uk

Patrick Zandl je jedn m z pozoruhodn ch internetov ch mem po tku 21 stolet A koliv se nikdy neprok zalo, e by kdy ila osoba tohoto jm na, vyskytuje se cel ada takto signovan ch text z nejr zn j ch oblast liter rn innosti Liter rn v dci p edpokl daj , e tento pseudonym pou vala ada autor jako sd lenou toto nost P inu tohoto vtipu se nikdy nepoda ilo p esv d iv dolo it.

Read Online ✓ 
   Koncernová pětiletka
 PDF by ↠ Patrick Zandl ✓ – heartforum.co.uk
 • ebook
 • 59 pages
 • Koncernová pětiletka
 • Patrick Zandl
 • Czech
 • 12 July 2018
 • 9788087538 Edition Language Czech Other Editions None found All Editions

10 thoughts on “ Koncernová pětiletka

 1. Nofuture says:

  erven kni nica pre mu ov A e te k tomu prudko itate n , vtipn a bohu ia pr li kr tka a bez pokra ovania.T to kniha p vodne vznikla ako blogov projekt na pokra ovanie Autor ju nesk r vydal v kni nej podobe a urobil z nej tak men projekt o pred van a pir ten eKn h Ka d , kto si chce knihu poctivo zaplati m mo nos Bu si ju k pi v niektorom eKn hkupectve, alebo m e posla peniaze autorovi rovno na et, ktor je spome...

 2. Martin says:

  P em l m, jak se mi mohlo st t, e jsem ertvovo blogov n pro vihl Usilovn se sna m rozpomenout, co jsem m l zrovna za ivotn etapu, e m to minulo O to v ce jsem r d, e jsem si Koncernovou p tiletku p e etl p...

 3. AngryKarl says:

  Mrz m , e jsem tenhle rom n pro vihl p ed l ty, kdy vych zel na pokra ov n jako s rie blogpost od re ln se tv c ho editele jak hosi medi ln ho koncernu Musela to b unda tipovat a h dat, kdo e je ten tajemn ertva.Kr sn tiv p b h jednoho workoholick ho pana iditele , kter se rozhodne si naj t milenku.

 4. Dymbula says:

  T i a p l hv zdi ky Chv lemi mi p ipadalo, jako by to bylo z pera Vieweghova nechci rozhn vat autora p tiletky , ale v razn up mn j i tiv j ne knihy Vieweghovy.

 5. Viet Hung-Tai says:

  v echna est op t jsem se velice bavil.

 6. Martin Hassman says:

  Je zn t, e se tady Patrick je t rozepisoval Jist mrc jeho pozd j ch knih tady teprve kvas Ale d se v tom ji rozpoznat a je to p kn ten.

 7. Bra says:

  ahk Matkinovsk tanie, ale detaily z fungovania koncernu boli v sti n.

 8. Jaroslav Urban says:

  Posledn dobou jsem si obl bil Zandlovky, podle m se jim tak v budoucnu kat Spojuje je jeden autor, Patrick Zandl a nejzaj mav j je na nich to propojen fikce a jakoby dne n doby, kde lze spat ovat jistou podobnost, a u v pas ch i postav ch Zandlovek.Koncernov p tiletka j...

 9. Martin says:

  Patricka uzn v m a knihu jsem si koupil prim rn z toho d vodu, abych podpo il jeho experiment P jemn m p ekvapila svoj zaj mavost a tivost t m sp , pokud lov k trochu sleduje zpr vy a t m p dem mu v echno zapad do sebe.C t m se b t co se ten t e p li velk amat r, ne abych hodnotil um...

 10. Klára KlaPi says:

  Jako blogov projekt muselo j t o dost zaj mav tivo, kniha je ale bohu el takov nemastn neslan a o ni em Asi jsem o ek vala n co v c.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *