Eli, EliEli, Eli Kto przeczyta Eli, Eli, mo e ju nigdy nie b dzie podr owa jak przedtem Wojciech Tochman opowiada nam o Filipinach, jakich nie znamy, o wiecie najubo szych, kt rzy od lat yj w slumsach i na cmentarzach Manili Ale nie jest to ksi ka tylko o nich Jest i o nas.Wszyscy coraz wi cej podr ujemy, coraz wi cej fotografujemy wiat Ale nie widzimy tego, o czym pisze Tochman, i co fotografuje We nicki Tego, co pod powierzchni cierpienia i b lu Bo si na nie uodpornili my Tochman odwraca obiektyw, przygl da si nam, ale i sobie, naszemu spojrzeniu na tragedi , na Innego, i dokonuje odnowienia empatycznej wi zi.Eli, Eli jednocze nie oskar a i niesie nadziej A mo e nawet rozwi zanie dylematu, co zrobi z widokiem ludzkiego cierpienia Kluczem jest reporterska uwa no , krytycyzm wobec w asnego spojrzenia i otwarto na innego cz owieka.G stej prozie Tochmana towarzysz znakomite, poruszaj ce zdj cia Grzegorza We nickiego Twarze, kt re ogl damy na jego portretach nie s anonimowe Tochman przedstawia nam histori ludzi z tych fotografii, opowiada o losach ka dego z nich Z g bok wra liwo ci znan czytelnikom jego poprzednich ksi ek, wprowadza nas w cichy wiat kobiety drzewa, w codzienno dzieci mieszkaj cych na grobach, w dramat czternastoletniego bohatera opery mydlanej, kt ra nigdy nie powstanie Patrzymy na ich ycie z tak bliska, e wreszcie zaczynamy czu. Read Eli, Eli – heartforum.co.uk

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Eli, Eli book, this is one of the most wanted Wojciech Tochman author readers around the world.

↠ Provides Eli, Eli Kindle By Wojciech Tochman – heartforum.co.uk
 • Paperback
 • 135 pages
 • Eli, Eli
 • Wojciech Tochman
 • Polish
 • 18 December 2018

10 thoughts on “Eli, Eli

 1. Mike says:

  Warto przeczyta zanim zn w Martyna Wojciechowska zacznie usypia twoj czujno tul c czarne dziecko do swej silikonowej piersi.

 2. Tomas Bella says:

  Po predch dzaj cej knihe od Tochmana z Absyntu sklamanie Report r, bohat biely mu , sa vybral na Filip ny medzi chudobn ch, aby nap sal o tom, ak je to hrozn , ke bohat bieli mu i chodia pozera medzi chudobn ch Na konci knihy potrebuje skoro 15 str n na vysvet ovanie, e m sebareflexiu a nec ti sa lep , ako ostatn , ale m a to mor lne pov enectvo v celej knihe hrozne dr dilo A ozaj, kolonializmus, USA a cirkev s tie zl K tomu pocit, ak...

 3. Kate says:

  Dawno nie czyta am tak do uj cej ksi ki, ale jednocze nie daj cej kopa w mord szczero ci W zasadzie s to kawa ki opowie ci, ale ka da z nich poparta mocnym i wietnym zdj ciem w wykonaniu Grzegorza We nickiego Raptem 120 stron tekstu, co kwalifikuje ksi k do cienkich , natomiast emocje i pi trz ce si my li podczas czytania i ogl dania bo nad zdj ciami TRZEBA si zatrzyma spokojnie kwalifikuje j jako ciowo do kilku rega w.Pozycja obowi zkowa dla podr nik w, fotograf w i reporter w Dawno nie czyta am tak do uj cej ksi ki, ale jednocze nie daj cej kopa w mord szczero ci W zasadzie s to kawa ki opowie ci, ale ka da z nich poparta mocnym i wietnym zdj ciem w wykonaniu Grzegorza We nickiego Raptem 120 stron tekstu, co kwalifikuje ksi k do cienkich , natomiast emocje i pi trz ce si my li podczas czytania i ogl dania bo nad zdj ciami TRZEBA si zatrzyma spokojnie kwalifikuje j jako ciowo do ki...

 4. Kika says:

  Hne na vod roka som za ala v bornou report ou Wojciecha Tochmana, ktor sa v nej venoval tro ku atypick mu miestu a to Filip nam V tlej kni ke rozobral mnoh rty typick pre toto exotick miesto Ak napr klad nem te o tomto t te ve a vedomost , podobn...

 5. Martina Urbanová says:

  Filip ny Pre m a st le e te nezn ma krajina T to report bola vystavan ako mozaika pln surovosti a ve k ch pr behov Pr behov o tom, ako spolo nos systematicky cel desa ro ia vytv rala chudobu a teraz predstiera, e neexistuje Alebo e te hor ie chod si ju foti ako atrakciu.

 6. Adi Friedlová - Čaro kníh says:

  Desiv , deprimuj ce a a pr li re lne Z rove v ak ve mi d le it , preto e nie vo v etk ch k toch sveta maj udia tak astie a dobr podmienky ako my.

 7. imbirowa says:

  Zdj cie nie zdradza wiele, ale ka e pyta Filipi skie realia Najubo si mieszka cy miasta Manili Slumsy i cmentarne ycie Tekst i fotografie Wszystko tworzy razem ksi k , kt ra budzi respekt i sprawia, e na wiat b dziesz patrze nieco inaczej ni do tej pory Eli, Eli zmusza do refleksji, do zastanowienia si nad podr ami i fotografi Nad tym, co i jakim kosztem fotografujemy Pozycja mocna Historie intryguj ce Zdj cia naprawd poruszaj ce O ludzkim ZOO, o biedzie i nieszcz ciu i Zdj cie nie zdradza wiele, ale ka e pyta Filipi skie realia Najubo si mieszka cy miasta Manili Slumsy i cmentarne yci...

 8. Mirek says:

  Pri tejto knihe sa niet o divi , e Wojciech Tochman patr medzi po sk ch mil ikov v Absynte Eli, Eli je ako raw ty inka liter rnej report e Drsn a pln ivota.

 9. MariannaInAfrica says:

  To zupe nie inny Tochman od tego, z kt rym si ju zetkn am Od pierwszej strony jest wkurzony, zgry liwy, zniesmaczony czyli jest go sporo, a zazwyczaj nie ma jego samego prawie wcale Eli, eli to z jednej strony reporta , a z drugiej co w rodzaju rozrachunku z zawodem reportera i fotografa Autor pojecha do Manili z m odym fotografem Grzegorzem We nickim jego zdj cia otwieraj ka dy rozdzia i nios ze sob histori ludzi na nich przedstawionych Tochman wyra a do mocne opinie na tem To zupe nie inny Tochman od tego, z kt rym si ju zetkn am Od pierwszej strony jest wkurzony, zgry liwy, zniesmaczony czyli jest go sporo, a zazwyczaj nie ma jego samego prawie wcale Eli, eli to z jednej strony reporta , a z drugiej co w rodzaju rozrachunku z zawodem reportera i fotografa Autor pojecha do Manili z m odym fotografem Grzegorzem We nickim jego zdj cia otwieraj ka dy rozdzia i nios ze sob histori ludzi na nich przedstawionych Tochma...

 10. Irena Mrozek says:

  Eli, Eli Tochmana rozbija zupe nie osobiste wzruszenia nad fotografi biedy i poni enia, i odbiera poczucie, e ma si rozwini t wra liwo emocjonaln Susan Sontag w Widoku cudzego cierpienia pisze By mo e jedynymi lud mi, kt rym wolno podgl da obrazy cierpienia tej miary, s ci, kt rzy mog co zrobi , by mu ul y powiedzmy chirurdzy w szpitalu wojskowym, w kt rym wykonano zdj cia, albo tacy, kt rzy mog si z tego nauczy Reszta z nas to podgl dacze, czy tego chcemy, czy nie i to Eli, Eli Tochmana rozbija zupe nie osobiste wzruszenia nad fotografi biedy i poni enia, i odbiera poczucie, e ma si rozwini t wra liwo emocjonaln Susan Sontag w Widoku cudzego cierpienia pisze By mo e jedynymi lud mi, kt rym wolno podgl da obrazy cierpienia tej miary, s ci, kt rzy mog co zrobi , by mu ul y powiedzmy chirurdzy w szpitalu wojskowym, w kt rym wykonano zdj cia, albo tacy, kt rzy mog si z tego nauczy Reszta z nas to podgl dacze, czy tego chcemy, czy nie i to jest esencja reporta u Bo poza nazwiskiem reportera i wzruszeniem czytaj cego nie pozostaje tak naprawd nic Reporter dostaje nagrod , wydaje ksi k , a Ty czujesz si bardziej uwra liwiony i wiadomy wiata, kt ry reporter przedstawi Mariusz Szczygie o zdj ciach We nickiego z Filipin m wi, e to Pulitzer Tochman, mimo ca ego mojego szacu...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *