Guláš pro MasarykaGuláš pro MasarykaGul Pro Masaryka Je Z Sti Fiktivn Rodinnou Kronikou Vyhl En Hostinsk Z Jihomoravsk Ch Idlochovic, Kter Skute N Va Ila Gul Pro Prezidenta T G Masaryka Kucha Ka Poldinka Je Ale Jen Jednou Z T Ch Oby Ejn Ch Ensk Ch, Kter Dok Sv Bl Zk Poka D Chr Nit T M Nejprost M Zp Sobem I Uprost Ed Nejhor V Le N B Dy, Za Epidemi A Po R Postav Na St L M Su S Gul Em A Na Pozad T To Kroniky Bou Velk D Jiny, Prob H N Rodn Obrozen Se Sv Mi Spory, Ob V Lky, Osv Tim V Blouzn N Ch O Vlasti, O Divadle, O Republice A Lep Ch Z T C Ch, Kter Rom N Prol Naj , Se Autorka Tak Kriticky D V Na Nedotknuteln N Rodn M Ty A Idoly Na Novodob Historie Pt Se, Jak Jinak By Se T Eba Na E D Jiny Vyv Jely, Kdyby V C N Rodn Ho Obrozen Nevzala Za Svou Jak Si K Vov Spole Nost B Sn K , Kte Si N Rod Vysnili Jako Liter Rn Postavu Pro Horliv Vlastenci Rad Ji Uv Ili Pad Lk M, I Kdy Je P Ed Podvr En Mi Rukopisy Varoval U S M Josef Dobrovsk A Pro Se Cel Desetilet H Dali Nad N Rodn M Divadlem Pro Studenti Uspo Dali Za Hilsneri Dy Tvanici Na Sv Ho Profesora T G Masaryka A Tit Studenti Ho Pak Nad En V Tali Jako Presidenta Osvoboditele A Zaplatil Skute N Masaryk Z Pen Z, Kter Byly Ur Eny Pro S Legie, Atent T Na Lenina Byl Edvard Bene Agentem NKVD Nebyl Nakonec Vznik Samostatn Ho Eskoslovenska Historick M Omylem A Um Me Se Dnes, Po Sto Letech, Vyrovnat S Tak Provokativn Mi Ot Zkou

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Guláš pro Masaryka book, this is one of the most wanted Milena Štráfeldová author readers around the world.

[Reading] ➸ Guláš pro Masaryka By Milena Štráfeldová – Heartforum.co.uk
 • Hardcover
 • 374 pages
 • Guláš pro Masaryka
 • Milena Štráfeldová
 • Czech
 • 01 August 2018

10 thoughts on “Guláš pro Masaryka

 1. Roseb612 says:

  Tahle kn ka m zaujala u loni, kdy vy la Dokonce jsem uva ovala, e si ji koup m, ale nakonec jsem to nechala na knihovnu a jsem r da, e to tak dopadlo L b se mi p b hy lid na pozad velk ch d jin, kdy se to um napsat, tak je to skv l po ten viz t eba ned vno p e ten B l vl ice a V echny sny sv ta , ale to bohu el nen tento p pad Autorka sama se tituluje Zapisovatelka se n jak nem e rozhodnout, co e to vlastn p e historick rom n, apokryf na esk d jiny, rodinou s gu Tahle kn ka m zaujala u loni, kdy vy la Dokonce jsem uva ovala, e si ji koup m, ale nakonec jsem to nechala na knihovnu a jsem r da, e to tak dopadlo L b se mi p b hy lid na pozad velk ch d jin, kdy se to um napsat, tak je to skv l po ten viz t eba ned vno p e ten B l vl ice a V echny sny sv ta , ale to bohu el nen tento p pad Autorka sama se tituluje Zapisovatelka se n jak nem e rozhodnout, co e to vlastn p e historick rom n, apokryf na esk d jiny, rodinou s gu A tak j z toho nakonec vznik gul nomen omen Vlastn p b h Anny a Poldinky je na cel knize to nejslab Cel linie s Herm nou je zbyte n u za n m b t alergick na mlad , zmaten d vky s lesbick mi sklony, to je te snad stra n m da naraz m na n jakou pomalu v ka d druh kn ce I ten star id, co vid budouc hr zy o n jak ch edes t let dop edu , mi p ijde jako m dn z le itost jen a tam m me i n jak ty trp c idy A takov ch lacin ch a zbyte n ch motiv je v knize bohu el v c.Asi nejlep st cel knihy je Blouzn n o n rod na konci prvn sti na p dorysu klasick trag die je zde vykresleno prvn obdob N rodn ho obrozen Balb n, Dobrovsk , Jungmann, Palack , Karel Havl ek Borovsk , Bo ena N mcov atd Bez patosu, s nadhledem, m sty humorn a hlavn s p esn m vysti en m neuralgick ch bod Jungmannovo V jazyku je na e n rodnost Tahle st m opravdu bavila, by z v t sti u tenhle heretick obraz NO zn m, ale prost jsem si to u ila Dal historick vsuvky v d ji u nebyly tak poveden , by n co z toho m i p ekvapilo nap Bene jako agent NKVD a navedlo na dal etbu, ale kvalit t prvn sti to nedosahuje.Nebylo to patn ten , m sty dokonce i hodn dobr ten , ale celkov m to sp zklamalo, ekala jsem v c.Kontext Dcera Bo eny N mcov ila dlouh roky v Ji n A m tam postavenou vilu od Jurkovi e Jak budu m t cestu do Ji na, tak se na ni mus m zajet pod vat.Prvn v ta Sed v houpac m k esle na terase a v kl n m h kov n Posledn v ta Poldinka bude sed t v k esle, co se je t trochu pohupuje, a

 2. Blanka Lednická says:

  P ekvapilo m , jak rychle jsem m la tuhle ne pr v tenkou kn ku p e tenou Nab z velmi zaj mav pohled na na i minulosti od Balb novy doby p es bitvu u Hradce Kr lov a velmi oce uji ryvky z Kanon ra Jab rka, uvozuj c prvn kapitoly a do procesu s Miladou Hor kovou i kdy l ta po druh sv tov v lce jsou jen velmi hrub na rtnuta Mus m ct, e m velmi zaujal zp sob vykreslen esk ho vlastenectv doby n rodn ho obrozen a odpov d to tomu, jak vn m m dne n esk vlastenectv P ekvapilo m , jak rychle jsem m la tuhle ne pr v tenkou kn ku p e tenou Nab z velmi zaj mav pohled na na i minulosti od Balb novy doby p es bitvu u Hradce Kr lov a velmi oce uji ryvky z Kanon ra Jab rka, uvozuj c prvn kapitoly a do procesu s Miladou Hor kovou i kdy l ta po druh sv tov v lce jsou jen velmi hrub na rtnuta Mus m ct, e m velmi zaujal zp sob vykreslen esk ho vlastenectv doby n rodn ho obrozen a odpov d to tomu, jak vn m m dne n esk vlastenectv j Vlastenectv , kter je zalo eno ne na l sce k vlastn mu n rodu, kultu e apod., ale zhusta na nen visti v i v emu ciz mu, zde hlavn n meck mu

 3. Katarina says:

  Tuhle knihu jsem m la st p ed maturitou D Takov m nen siln m a p jemn m zp sobem ten e p b h provede esk mi d jinami N rodn obrozen , rozpad Rakouska Uherska, 1 sv v lka, vyhl en eskoslovenska, 2.sv v lka, n stup komunismu v e z pohledu v znamn ch osob esk ch esko slovensk ch d jin Druh d jov linka u je beletristick p b h oby ejn rodiny odehr vaj c se na pozad v ech t hle ud lost.Knihu mi doporu ila p telova babi ka P j ila si j v knihovn a byla z n tak nad Tuhle knihu jsem m la st p ed maturitou D Takov m nen siln m a p jemn m zp sobem ten e p b h provede esk mi d jinami N rodn obrozen , rozpad Rakouska Uherska, 1 sv v lka, vyhl en eskoslovenska, 2.sv v lka, n stup komunismu v e z pohledu v znamn ch osob esk ch esko slovensk ch d jin Druh d jov linka u je beletristick p b h oby ejn rodiny odehr vaj c se na pozad v ech t hle ud lost.Knihu mi doporu ila p telova babi ka P j ila si j v knihovn a byla z n tak nad en , e si j musela koupit a rovnou si j p e etl i d da A te j

 4. Zuzka Kuchařová says:

  Ze za tku jsem se opravdu lekla toho kli oidn ho vypr v n o uboh Ance a voj kovi Leopoldovi, ale nakonec se z kn ky vyklubalo moc zaj mav pov d n o esk m vlastenectv a historii 1850 1920, pro pikovan v born ma ironick ma pozn mkama autorkya nakonec i ta p b hov linie m docela strhla.

 5. Marie says:

  Z t hle knihy m m velkou radost Skoro bych doporu ila jako povinnou etbu v em, kdo se cht j pod vat na esk d jiny trochu jin ma o ima, ne jsme zvykl a ne zn me ze koly P b h je poutav , skv le naps n, dozv te se mnoho nov ho a je t V s spisovatelka donut kl st si ot zky po smyslu dejinn ch ud lost a jej ch dopadu na ivot oby ejn ch lid.

 6. Eva Měřínská says:

  M m r da liter rn fikci na pozad skute n ch historick ch ud lost.V knize jsou skv l l en ud lost , m st, n lad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *