Guláš pro Masaryka
   Guláš pro Masaryka
Gul pro Masaryka je z sti fiktivn rodinnou kronikou vyhl en hostinsk z jihomoravsk ch idlochovic, kter skute n va ila gul pro prezidenta T G Masaryka Kucha ka Poldinka je ale jen jednou z t ch oby ejn ch ensk ch, kter dok sv bl zk poka d chr nit t m nejprost m zp sobem i uprost ed nejhor v le n b dy, za epidemi a po r postav na st l m su s gul em A na pozad t to kroniky bou velk d jiny, prob h n rodn obrozen se sv mi spory, ob v lky, Osv tim V Blouzn n ch o Vlasti, o Divadle, O Republice a Lep ch Z t c ch, kter rom n prol naj , se autorka tak kriticky d v na nedotknuteln n rodn m ty a idoly na novodob historie Pt se, jak jinak by se t eba na e d jiny vyv jely, kdyby v c n rodn ho obrozen nevzala za svou jak si k vov spole nost b sn k , kte si n rod vysnili jako liter rn postavu Pro horliv vlastenci rad ji uv ili pad lk m, i kdy je p ed podvr en mi Rukopisy varoval u s m Josef Dobrovsk A pro se cel desetilet h dali nad N rodn m divadlem Pro studenti uspo dali za hilsneri dy tvanici na sv ho profesora T G Masaryka a tit studenti ho pak nad en v tali jako Presidenta Osvoboditele A zaplatil skute n Masaryk z pen z, kter byly ur eny pro s legie, atent t na Lenina Byl Edvard Bene agentem NKVD Nebyl nakonec vznik samostatn ho eskoslovenska historick m omylem A um me se dnes, po sto letech, vyrovnat s tak provokativn mi ot zkou Free Download Guláš pro Masaryka [ author ] Milena Štráfeldová [ Kindle ePUB or eBook ] – heartforum.co.uk

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Guláš pro Masaryka book, this is one of the most wanted Milena Štráfeldová author readers around the world.

Book Downlooad ↠ 
   Guláš pro Masaryka
 E-Pub Author ✓ Milena Štráfeldová ↠ – heartforum.co.uk
 • Hardcover
 • 374 pages
 • Guláš pro Masaryka
 • Milena Štráfeldová
 • Czech
 • 02 July 2019

10 thoughts on “ Guláš pro Masaryka

 1. Roseb612 says:

  Tahle kn ka m zaujala u loni, kdy vy la Dokonce jsem uva ovala, e si ji koup m, ale nakonec jsem to nechala na knihovnu a jsem r da, e to tak dopadlo L b se mi p b hy lid na pozad velk ch d jin, kdy se to um napsat, tak je to skv l po ten viz t eba ned vno p e ten B l vl ice a V echny sny sv ta , ale to bohu el nen tento p pad Autorka sama se tituluje Zapisovatelka se n jak nem e rozhodnout, co e to vlastn p e his...

 2. Blanka Lednická says:

  P ekvapilo m , jak rychle jsem m la tuhle ne pr v tenkou kn ku p e tenou Nab z velmi zaj mav pohled na na i minulosti od Balb novy doby p es bitvu u Hradce Kr lov a velmi oce uji ryvky z Kanon ra Jab rka, uvozuj c prvn kapitoly a do procesu s Miladou Hor kovou i kdy l ta po druh sv tov v lce jsou jen velmi hrub na rtnuta Mus m ct, e m velmi zaujal zp sob vykreslen esk ho vlastenectv doby n rodn ho obrozen a odpov d to tomu, jak vn m m dne n esk vlastenectv P ekvapilo m , jak rychle jsem m la tuhle ne pr v tenkou kn ku p e tenou Nab z velmi zaj mav pohled na na i minulosti od Balb novy doby p es bitvu u Hradce Kr lov a velmi oce uji ryvky z Kanon ra Jab rka, uvozuj c prvn kapitoly a do procesu s Miladou Hor kovou ...

 3. Katarina says:

  Tuhle knihu jsem m la st p ed maturitou D Takov m nen siln m a p jemn m zp sobem ten e p b h provede esk mi d jinami N rodn obrozen , rozpad Rakouska Uherska, 1 sv v lka, vyhl en eskoslovenska, 2.sv v lka, n stup komunismu v e z pohledu v znamn ch osob esk ch esko slovensk ch d jin Druh d jov linka u je beletristick p b h oby ejn rodiny odehr vaj c se na pozad v ech t hle ud lost.Knihu mi doporu ila p telova babi ka P j ila si j v knihovn a byla z n tak Tuhle knihu jsem m la st p ed maturitou D Takov m nen siln m a p jemn m zp sobem ten e p b h provede esk mi d jinami N rodn obrozen , rozpad Rakouska Uherska, 1 sv v lka, vyhl en eskoslovenska, 2.sv v lka, n stup komunismu v e z pohledu v znamn ch osob esk ch esko slovensk ch d jin Druh d jov linka u je beletristick p b h oby e...

 4. Zuzka Kuchařová says:

  Ze za tku jsem se opravdu lekla toho kli oidn ho vypr v n o uboh Ance a voj kovi Leopoldovi, ale nakonec se z kn ky vyklubalo moc zaj mav pov d n o esk m vlastenectv a historii 1850 1920, pro pikovan v born ma ironick ma pozn mkama autorkya nakonec i ta p b hov linie m docela strhla.

 5. Marie says:

  Z t hle knihy m m velkou radost Skoro bych doporu ila jako povinnou etbu v em, kdo se cht j pod vat na esk d jiny trochu jin ma o ima, ne jsme zvykl a ne zn me ze koly P b h je poutav , skv le naps n, dozv te se mnoho nov h...

 6. Eva Měřínská says:

  M m r da liter rn fikci na pozad skute n ch historick ch ud lost.V knize jsou skv l l en ud lost , m st, n lad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *