Učebnice obecné psychologie
   Učebnice obecné psychologie
Nov esk u ebnice obecn psychologie p edkl d systematick a srozumiteln v klad pojm a teori nejz kladn j ho psychologick ho oboru Tradi n t mata obecn psychologie, tedy p edev m pozn vac , motiva n a emocion 1n procesy, jsou pojedn na velmi p ehledn a s adou iv ch p klad , odkaz na mo nosti praktick aplikace, zejm na z oblasti psychoterapie Autorka p istupuje k jednotliv m t mat m z r zn ch teoretick ch perspektiv, p edev m kognitivn a psychodynamick , ale tak evolu n , neuropsychologick atd Publikace obsahuje relativn rozs hl kapitoly o etick ch probl mech soudob psychologie, v dom a imaginaci, kter se v reprezentativn ch anglicky psan ch u ebnic ch zpravidla neobjevuj Obecn psychologie je obvykle pokl d na za nudn a nez ivn p edm t autorka, p vodn klinick a poradensk psycholo ka, se pokusila dok zat, e se ve skute nosti jedn o obor velmi zaj mav.U ebnice je ur ena p edev m pro studenty jednooborov psychologie na filosofick ch fakult ch, d 1e pro studenty u itelsk ch obor , speci ln pedagogiky, soci ln pr ce atd Je vhodn i pro praktick psychology a n ro n j z jemce o psychologickou literaturu z ad irok ve ejnosti Mohla by slou it i jako studijn text k p ij mac m zkou k m na obor psychologie. New Read [ Učebnice obecné psychologie ] By [ Alena Plháková ] For Kindle ePUB or eBook – heartforum.co.uk

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Učebnice obecné psychologie book, this is one of the most wanted Alena Plháková author readers around the world.

↠ Read ↠ 
   Učebnice obecné psychologie
 Kindle Ebook By Alena Plháková ✓ literary criticism – heartforum.co.uk
 • Paperback
 • 472 pages
 • Učebnice obecné psychologie
 • Alena Plháková
 • Czech
 • 17 August 2019

10 thoughts on “ Učebnice obecné psychologie

 1. Rosťa says:

  Tato kniha, pokud ji budeme srovn vat s ostatn mi dostupn mi u ebnicemi obecn psychologie si zaslou pln po et hv zd a to zejm na za svou tivost, p ehlednost a irok z b r t mat Pokud j ale budeme hodnotit v ir ch souvislostech, tedy p edev m jako studijn text, dosp jeme ke zcela odli n mu po tu hv zd hodnocen Z maxim ln ho hodnocen bych pak odebral a dv hv zdy a to p edev m za absenci pevn struktury jednotliv ch kapitol, kterou by si kniha zaslou ila, a pak za subjektivn Tato kniha, pokud ji budeme srovn vat s ostatn mi dostupn mi u ebnicemi obecn psychologie si zaslou pln po et hv zd a to zejm na za svou tivost, p ehlednost a irok z b r t mat Pokud j ale budeme hodnotit v ir ch souvislostech, tedy p edev m jako studijn text, dosp j...

 2. Vojta says:

  Je to outdated, psychologie je u jinde snadNa z pad by tohle neobst lo ani za nic, u n s je to ok, natolik ok, e to b v jako povinn etba co je smutn

 3. Nicole says:

  Asi nej tiv j , nejp ehledn j a nejsrozumiteln j u ebnice obecn psychologie, na kterou jsem zat m narazila Autorka mluv esky , u en se na zkou ku tedy nen takov peklo, jak mohlo b t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *